Powrót do strony głównej
 

nazwa KOMISJA ZAKŁADOWA
skład, adres,
terminy zebrań


nazwa Aktualności

nazwa Posiedzenia KZ

nazwa Biuletyny "S" SGGW

nazwa Biuletyny KSN

nazwa Historia

nazwa Dokumenty, ustawy

nazwa Deklaracja członkowska

nazwa Galeria zdjęć

nazwa Archiwalne informacje

nazwa Archiwum KZ

Adresy serwisów prawnych dotyczących praw związkowych

Serwis Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Serwis Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

Serwis Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"

Regulamin przyznawana pomocy finansowej
członkom NSZZ "Solidarność"

Wniosek do pobrania

NSZZ "Solidarność" przyznaje - w określonych w niniejszym regulaminie sytuacjach - pomoc finansową.
Formy pomocy: zasiłek statutowy, zapomoga. 

Zasiłek statutowy: jednorazowa kwota pieniężna przyznawana uprawnionym członkom związku w następujących przypadkach: 

śmierci: współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów; 
urodzin: dziecka; 
zwolnienie z przyczyn zakładu pracy. 
Zapomoga: jednorazowa kwota pieniężna przyznana uprawnionym członkom związku w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego, w wyniku którego nastąpiło nagłe pogorszenie jego sytuacji finansowej. 

Wysokość zasiłku i zapomogi określa Walne Zgromadzenie członków związku uwzględniając możliwości finansowe związku, tak aby nie została naruszona płynność finansowa związku.
Pomoc finansowa jest wypłacana gotówką lub w bonach towarowych bądź może być realizowana w postaci rzeczowej.
Aktualnie wysokość zasiłku wynosi 400zł, a wysokość zapomogi do 400zł. 

Warunki otrzymania pomocy finansowej.
Aby uzyskać zasiłek statutowy należy złożyć podanie skierowane do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW i załączyć nie później niż 6 miesięcy od daty zdarzenia kserokopię aktu zgonu lub urodzenia bądź aktu rozwiązania stosunku pracy. O zasiłek mogą ubiegać się członkowie należący do Związku NSZZ "Solidarność" w sposób ciągły nie krócej niż 6 miesięcy. W przypadku zmiany zatrudnienia przerwa w przynależności nie może być większa niż 1 miesiąc, aby nie utracić ciągłości przynależności związkowej.

Aby uzyskać zapomogę należy złożyć podanie skierowane do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW, uzasadniające przyczynę ubiegania się o zapomogę oraz załączyć niezbędne dokumenty obrazujące przedstawioną w podaniu sytuację, jak stan dochodów, liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, zaświadczenie z policji w przypadku kradzieży, kartę szpitalną lub rachunki za recepty itp.

Podanie powinien akceptować przewodniczący Koła do którego członek należy.
W przypadkach wątpliwych komisja może prosić ubiegającego się o zapomogę o osobiste złożenie dodatkowych wyjaśnień uzasadniających potrzebę przyznania zapomogi lub pośrednio przez Przewodniczącego Koła. Przewodniczący Koła ma obowiązek bezpośredniego zapoznania się z sytuacją finansową członka ubiegającego się o zapomogę w przypadkach niedostatecznie udokumentowanych i przedstawienie jej na posiedzeniu Komisji rozpatrującej podanie o zapomogę. 

Przy rozpatrywaniu podania o zapomogę analizuje się sytuację finansową zainteresowanego w stosunku do przeciętnej sytuacji finansowej pracowników uczelni w danej grupie zawodowej. Podstawę określenia przeciętnej sytuacji finansowej np. sprzątaczki jest średnie wynagrodzenie brutto w grupie sprzątaczek SGGW w okresie 6 miesięcy poprzedzającym datę złożenia podania o zapomogę. W przypadkach nie w pełni udokumentowanych Prezydium Komisji Zakładowej może podjąć następujące decyzję: o nie przyznaniu zapomogi bądź o przyznaniu zapomogi w wymiarze 50 lub 75% w stosunku do określonego przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku o wyborze wysokości zapomogi decyduje staż związkowy. Członkowie należący do NSZZ "Solidarność" w sposób ciągły nie krócej niż 5 lat otrzymują 50% a należący ponad 10 lat otrzymują 75%. 

Terminy:
Podanie o zasiłek statutowy akceptowane jest w ciągu 7 dni od daty złożenia.
Podanie o zapomogę musi być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia lub od daty dostarczenia wszystkich wymaganych regulaminem dokumentów. 

Zawiadomienie o decyzji:
Informacja o przyznaniu zasiłku, zapomogi komunikowana jest zainteresowanemu telefonicznie nie później niż 3 dni od daty decyzji.
W przypadku braku łączności telefonicznej wysyłane jest zawiadomienie pocztą.
Informacja o nie przyznaniu zapomogi przekazywana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem odmowy przyznania zapomogi. 

Odbiór zasiłku, zapomogi:
Po odbiór zapomogi zgłasza się zainteresowany do sekretariatu związku bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionej na piśmie osoby.
Możliwe jest również przekazanie zapomogi na konto zainteresowanego lub przekazem pocztowym na wniosek zainteresowanego. Koszty przekazu obciążają zainteresowanego. 

Forma zasiłku, zapomogi:
Zasiłek statutowy wypłaca się gotówką.
Zapomogę wypłaca się: 

gotówką w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego: choroba, kradzież; 
w bonach towarowych w pozostałych przypadkach; 
w formie rzeczowej np. realizacja faktury wystawionej na związek za np. wykup węgla.